2010-11-01

ཁྲིམ་རའི་ནང་ཕྱིན་པའི་ཉིན་ཐོ།

རེ་འདོད་བློ་ཡི་སྒོར་མོའི་ནོར་ཁྱེར་ནས།།
རིན་ཐང་རྒྱན་གྱིས་སྤུད་པའི་ཁྲོམ་རའི་ནང་།།
ཡོད་ཚད་མིག་གིས་བལྟས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ།།
ད་ཆ་ཡིད་ཐང་ཆད་ལ་ཁད་དུ་གྱུར།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གང་མང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།