2010-05-14

༼ཆེ་བ་༽ཞེས་པའི་གོ་དོན།

ཆེ་བ།
༡ གཞི་རང་ལས་ཆུང་བ་གང་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པའི་དངོས་པོ། དཔེར་ན། རི་ཆེ་བ། མི་ཆེ་བ། མཚོ་ཆེ་བ་ལྟ་བུ། གསལ་བཤད་དངོས་པོ་ཞེས་པ་དེ་གཟུགས་ཅན་རྐྱང་པ་ལ་གོ་རྒྱུ་མིན་པས། བློ་ཁོག་ཆེ་བ། ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ལྟ་བུའང་ཆེ་བ་ཡིན།
༢ ཡོན་ཏན་ལ་གོ་དགོས། དཔེར་ན། དུས་རྒྱུན་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་བླ་མའི་ཆེ་བ་བརྗོད་རོགས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།
༼ཆེ་བ་བཞི་ལྡན།༽ བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཏེ། དེ་ཉིད་གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་པར་ཤར་བ་སོགས་ཆེ་བ་བཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་གྱིས་གཞན་ལས་ཁྱད་བཞུགས་པ་ཡིན།
ཡང་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའི་ཡོན་ཏན་དེ། དེ་ཉིད་བརྗོད་བྱའི་དོན་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཆེ་བ་བཞི་ལྡན་དུ་གསུངས་སོ།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གང་མང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།