2010-05-14

ཨ་ཚག་ཚག་པ། CRICKET ཆ་ག་བ།

ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སྔོན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་དང་སེར་པོ་ཞིག་ཉོས་ནས་བཏབ་བཞག་ཡོད། ད་ནངས་ཞོགས་པ་ངས་ཁ་སེང་ནས་བཞད་གྲབས་ཡོད་པའི་རྒྱ་སེ་དམར་པོའི་ཐེའུ་དེར་བལྟ་དུས་ཁེ་ཉིན་གྱི་འབུ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་ཅིང་རང་གཟུགས་རྐྱང་གང་ཙམ་གསལ་པོར་འཐོན་འདུག་པས། ངས་ལམ་སེང་དཔར་ཆས་ལེན་ནས་གཤམ་གྱི་དཔར་དེ་དག་བླངས་པ་ཡིན།

གོང་གསལ་དཔར་གྱི་ནང་གི་འབུ་སྲིན་དེ་དག་ཅི་ཡིན་དང་མིང་ལ་བོད་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་དུ་གང་ཟེར་ཤེས་འདོད་ཡོད་དམ། འབུ་སྲིན་དེའི་མིང་ལ་དབྱིན་སྐད་དུ་ཀཊི་ཌིཌ་་་ནྱཾཕ་Katydid Nymphཟེར་ཞིང་། བྷུ་ཤེ་ཀྲིཀ་ཀེཊ་(bush criket)ཡང་ཟེར།
ཀཊི་ཌིཌ་ཞེས་པ་འབུ་སྲིན་དེའི་དར་མའི་མིང་དང་ནྱཾཕ་ཞེས་པ་འབུ་སྲིན་དེ་རིགས་བྱིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མིང་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པ་ཡིན།
འབུ་སྲིན་དེའི་མིང་ལ་བོད་སྐད་དུ་"རྩ་ལྡུམ་གྱི་ཨ་ཚག་ཚག་པ"འམ་རྩ་ལྡུམ་གྱི་ཆ་ག་པ་བརྗོད་ཆོག་པ་ཡིན། ཡང་ན་རྩ་ལྡུམ་གྱི་ཆ་ག་པའི་བྱིས་པ་ཞེས་བརྗོད།


ཨ་ཚག་ཚག་པ་ཞེས་པ་གཙོ་བོ་ཀྲིཀ་ཀེཊ་༼ཀརི་ཀེ་ཊ་༽cricketཞེས་པ་རྒྱ་ནག་གིས་བྱིས་པ་ཚོས་སྨྱུག་སྡོང་ནང་བླུགས་ནས་གསོ་ཉར་བྱས་པའི་འབུ། སྐད་ཙེར་ཙེར་ཟེ་རྒྱག་མཁན་རྐང་ལག་དྲུག་དང་ཚོར་རྭ་གཉིས་ཡོད་མཁན་དེ་ལ་ཟེར་བ་འདྲ་ཡང་། དོན་ལ་དབྱིན་སྐད་ནང་གི་ཀྲིཀ་ཀེཊ་༼ཀརི་ཀེ་ཊ་༽cricketཞེས་པ་དང་། གྷྲ་སེ་་་་ཤོབ་པར་(grasshopper)ཞེས་པ་དང་། ཀཊི་ཌིཌ་(Katydid)ཞེས་པ་གསུམ་ག་ལ་ཁྱབ་པའི་སྤྱི་མིང་ལ་གོ་ཆོག་སྙམ།


༢༠༡༠།༡།༡༨ཉིན་སྤེལ།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གང་མང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།