2010-05-14

(HAITI) ཧྱེ་ཏི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ངོ་སྤྲོད།


ཧྱེ་ཏི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཀེ་རིབ་བྷེན་(Caribbean)༼རྒྱ་མཚོ་ངོགས་ཀྱི་༽རྒྱལ་ཁབ་ཡིན། ༼ལྷོ་བྱང་གི་ཨ་མི་རི་ཀའི་གླིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་བར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ངོགས་སུ་མཚོ་གླིང་གི་ཚུལ་དུ་ཡོད༽ཧྱེ་ཏིའི་ཁོར་ཡུག་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༧་༧༥༡ཙམ་ཡོད་ཅིང་མི་རིགས་བརྒྱ་ཆ་༩༥ནག་པོ་ཡིན་པ་དང་མི་འབོར་གྲངས་ས་ཡ་བཅུ་ལྷག་10,033,000ཡོད་འདུག
ཧྱེ་ཏིའི་རྒྱལ་སའི་མིང་ལ་པོརཊ་ཨུ་པི་རིན་སེ་(port au prince)བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།
ཧྱེ་ཏི་སྐད་ཡིག་ནི་ཧྱེ་ཤན་ཀརེ་ཨོལ་haitian Creoli༼ཧྱེ་ཏི་རང་སྐད་༽དང་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཧྱེ་ཏི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ལ་ཏིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་(Latin America)ནང་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་པོ་དང་། མི་རིགས་ནག་པོས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་རང་དབང་གི་དཔོན་པོའི་གོ་གནས་སྤྲོད་མཁན་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་
སྤྱི་ལོ་༡༨༠༤ལོར་ཧྥ་རན་སི་འོག་ནས་རང་བཙན་རགས་ཡོད་པ་རེད།སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ཟླ་བ་༡ཚེས་༡༢ཉིན་ཧྱེ་ཏི་རྒྱལ་ས་པོརཊ་ཨུ་པི་རིན་སེ་ལ་ས་ཡོག་ཤུགས་ཚད་༧་༠རྒྱབ་པས་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ལྷག་པ་ཤི་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཐ་ན་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཚུན་ཞིག་ཡོད།


No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གང་མང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།