2010-05-15

ལོ་གསར་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་ཚིག ༼བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།༽

རབ་ཡངས་གཤོག་ཟུང་མཁའ་རུ་བརྐྱངས་ནས་ངང་པ་ཁྱོ་ཤུག་བགྲོད་པའི་ཤུལ།།
ཉི་མ་དམར་པོའི་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱོ་ཉམས་དུ་མས་ཁེངས་ནས་ནི།།
རྩེ་ཤིང་ནགས་ཀྱི་མགོ་སྤུ་ཟེང་བའི་རི་བོ་ཕ་གིའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ།།
མི་འདོད་ལས་ཀྱི་རླུང་བུས་དེད་དེ་ལོ་འདིའི་གྱེས་མཇལ་ཐ་མ་ཡིན།།

སྨག་རུམ་ཁྲོད་དུ་འོད་མདངས་ཉམས་མེད་ཆེམ་ཆེམ་སྐར་མའི་ཚོགས་འཁོར་འདི།།
མི་རིགས་ཆེད་དུ་ཟུངས་ཁྲག་ཟད་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོའི་རྣམ་ཤེས་འདྲ།།
ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེན་དོན་རྩོད་པའི་མི་ཕམ་ལྕགས་ཀྱི་སྟག་རྒོད་དེས།།
བདེ་སྐྱིད་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱེད་པར་སྨོན་སྨོན་བྱེད་སྙམ་འཕྱང་མོ་ཉུག།

ཁུ་སིམ་ལོ་མཐའི་མཚན་མོ་འདི་ལ་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བའི་བར་མཚམས་ན།།
རེ་སྨོན་ལྟོགས་པའི་སྟག་གིས་འདྲེད་པས་སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་ཇི་ཆེ་རེད།།
གཡོ་རྫུན་བཙན་ཤེད་འཕར་སྤྱང་དེ་ཚོ་རིང་སར་སྐྲོད་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་།།
རྒྱལ་བའི་གསེར་ཁྲི་གངས་རྩེར་སྟེགས་པའི་རེ་འདུན་དེ་ཡིས་སྙིང་རུས་བཙུགས།།

སང་གི་ཐོ་རངས་སྐད་ཆེན་ཤར་ནས་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཟིན་པ་ན།།
ལྕགས་སྟག་ངར་མའི་ལོ་ལ་ཆིབས་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་རྩོད་དུ་འགྲོ།
རིང་མིན་བློ་ལྡན་རི་བོང་སླེབས་དུས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ།།
གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམ་ཉི་གཞོན་འོག་ན་སྤྲོ་སྐྱིད་ངང་ནས་ལོ་གསར་ཆོག།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གང་མང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།