2010-05-15

བོད་ཡིག་གི་སྒོ་བྱང་། ཤ་བཙོང་རྒྱུ་ཡོད།གཞིས་ཆགས་འདིར་མོན་གྷོ་ཞེས་པའི་གྲོང་བརྡལ་དང་ཧོབ་ལི་ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ངས་བརྗོད་ཡེ་མི་དགོས་པར་ས་གནས་འདིར་ཕེབས་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་རེད། དེ་གཉིས་སུ་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་། གློག་རྩེད་video gameཁང་དང་གློག་བརྙན་ཁང་། ཤ་ཁང་དང་དྲ་ཁང་། དངུལ་ཁང་དང་སྦྲགས་ཁང་། ཀུན་འཛོམས་ཁྲོམ་ར་shopping mallསོགས་དབྱིན་ཡིག་གི་སྒོ་བྱང་ཡོད་པ་མང་པོ་ཡོད་ནའང་། དེ་དག་ལས་བོད་ཡིག་གི་སྒོ་བྱང་ཡོད་པ་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ལྟར་ཡིན་པ་སྤྱིར་བཏང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ངོ་གནོངས་དང་ཞུམ་པ་སྐྱེས་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་མིན། འོན་ཀྱང་གྲོང་བརྡལ་དེ་དག་ཏུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཤ་ཁང་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་ཡིག་གི་སྒོ་བྱང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི་དངོས་གནས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་འདུག་ཡ། ངས་ཧོབ་ལི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཤ་ཚོང་སའི་སྒོ་ཤེལ་ཁྲའི་སྟེང་ཕག་ཤ་ཡོད་ཅེས་པ་མཐོང་སོང་ལ། མོན་གྷོ་གྲོང་བརྡལ་གྱི་ཤ་ཁང་དེ་དག་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་བོད་ཡིག་གི་སྒོ་བྱང་བྲིས་པ་མང་པོ་མཐོང་སོང་།


ལྷག་པར་དུ་གོང་གི་འདྲ་པར་དེ་ལ་ཡག་པོ་ཞིག་གཟིགས་དང་། དེ་ནི་བོད་ཡིག་མ་རེད་ཟེར་ན་ནི་བོད་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་ཡིག་རེད་ཟེར་ན་ནི་གཅི་ཀ་ཀན་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་དེ་སྔ་བོད་ཡིག་ཐོག་མེད་ལ། དབྱིན་ཡིག་ཐད་འདོན་ཡིན་ན་ནི་chickenཞེས་པའི་དབྱིན་ཡིག་གི་སྒྲ་གདངས་ཁྱོན་ནས་འཐོན་མེད་ལ། ལྷག་པར་བོད་ཡིག་ནང་བྱ་ཤ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཡོད་བཞིན་དུ་གཅི་ཀ་ཀན་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་བྲིས་དགོས་དོན་ཨེ་ཡོད། གལ་ཏེ་བོད་ཡིག་ནང་བྲིས་དགོས་ན་༼བྱ་ཤ་ཚོང་ཁང་དང་། བྱ་ཤ་ལྟེ་གནས་དང་། བྱ་ཤ་སེན་ཀྲར་༽བྲིས་ཆོག་ལ། གལ་ཏེ་སྒྲ་ཐད་འདོན་དགོས་ན་༼ཅིག་ཀེན་སེན་ཊར་༽ཞེས་བྲིས་ནའང་འགྲིགས། དེས་ན་ཡི་གེ་དེའི་དཔེ་བྲིས་མཁན་ནི་གཏན་གཏན་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ངེས་ལ། བོད་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་སྒོ་བྱང་གི་དཔེ་འབྲི་དུས་གང་བྱུང་མ་བྱས་པར་གཟབ་གཟབ་ངང་བརྡ་སྤྲོད་དང་མཐུན་པ་དང་། སྒྲ་གདངས་གསལ་པོ་འཐོན་པའི་ཡི་གེ་བྲིས་དགོས། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་བོད་ཡིག་གང་བྱུང་བྲིས་དུས་དོ་བདག་ལ་ཡི་གེ་དེ་འགྲིགས་མི་འདུག་ཅེས་བོད་མི་ཚང་མས་གསལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་འདུག རྒྱ་གར་བ་ཚོས་ནི་དཔེར་ན་མངའ་སྡེའི་ཡི་གེ་དབྱིན་ཡིག་གི་འོག་བོད་མི་ཚོས་བྲིས་པར་ལམ་སེང་བསམ་འཆར་འདོན་གྱི་འདུག
ལྷག་དོན་ཤ་ཁང་དེ་ཚོའི་སྒོ་བྱང་ལ་བོད་ཡིག་མང་པོ་ཡོང་བ་དེ་དངོས་གནས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་ཡི་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་བརྡལ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་དུའང་བརྡ་སྤྲོད་དང་མི་མཐུན་པའི་བོད་ཡིག་གང་མང་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ལོ་སྔོན་མའི་ནང་མོན་གྷོ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་གྲོང་དགུ་ལ་རེག་དུག་༼AID/HIV༽སྐོར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྦྱར་བྱང་༼poster༽ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་རེ་བཙུགས་ཡོད། དེ་འདྲའི་ལོ་ནས་ལོ་བར་བསྡད་པའི་སྦྱར་བྱང་གི་སྟེང་བརྡ་དག་དང་མི་མཐུན་པ་བྲིས་པ་འོག་གི་འདྲ་དཔར་ནང་གསལ་བ་ལྟར་རེད།དེར་༼དུག་སྦྲང་གིས་སོ་རྒྱབ་པ་ཞེས་པའི་དོད་དུ་༽དུག་སྦྲང་གི་སོ་རྒྱབ་པ་ཞེས་བྲིས་ཡོད། དུག་སྦྲང་གི་སོ་རྒྱབ་པ་ལབ་ན་གོ་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། ད་དུང་གོ་བ་ལེན་ཤེས་མདོག་བྱས་ན་དུག་སྦྲང་གི་སོ་ཡོད་པར་གོ་ཉེན་ཡོད།


གཞིས་ཆགས་ཉུལ་བའི་ལམ་བར་མཐོང་སྣང་འགའ།།
གུང་སེང་དུས་བསྟུན་རང་བློར་འཆར་སྣང་ཞིག།།
དཔྱད་ཞིབ་ནན་མོ་བྱེད་པར་མ་ཁོམ་ནས།།
ཐད་ཀར་ཟིན་བྲིས་འདིར་སྤེལ་རིག་པ་འདོན།།

No comments:

Post a Comment

བསམ་འཆར་གང་མང་གནང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།